Header Image
Bangkok City Lab เฟ้นหา Startup ด้าน Urban Living Solutions ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภายในเมืองทดลอง ย่านปุณณวิถี

image
Bangkok City Lab เฟ้นหา Startup ด้าน Urban Living Solutions ร่วมพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาภายในเมืองทดลอง ย่านปุณณวิถี
วันที่จัดงาน : 1 ต.ค 2566 (00.00) - 1 ธ.ค. 2566 (00.00)
วันที่รับสมัคร : 1 มิ.ย. 2566 (00.00) - 1 พ.ย. 2566 (00.00)
Townhall S, ชั้น 7 ตึกเพกาซัส, True Digital Park, กรุงเทพมหานคร
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด

รายละเอียด

  Bangkok City Lab เปิดรับสมัคร Startup ด้าน Urban Living Solutions รุ่นใหม่ไฟแรงที่จะมาร่วมแก้ปัญหาและพัฒนา”ย่านปุณณวิถี” ให้เป็นเมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมภายใต้โจทย์  
  “ทำอย่างไรให้คนที่ว่างงานในชุมชนย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทค มีโอกาสได้รับการจ้างงานจากคนในพื้นที่ย่านปุณณวิถี และพื้นที่ข้างเคียงอย่างยั่งยืน”  

Startup ได้รับการคัดเลือกมีระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม - ตุลาคม) ในการร่วมพัฒนา Solutions มาใช้งานกับชุมชนและได้รับเงินสนับสนุน มูลค่ากว่า 300,000บาท ตลอดการดำเนินโครงการ


  ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ  

      20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2565 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผลงานผ่านทางออนไลน์

      22 มิถุนายน 2565 คัดเลือกผลงานเข้าสู่การทดลองผลงานนวัตกรรม

      สถานที่: Townhall S, ชั้น 7 ตึกเพกาซัส, True Digital Park เวลา: 14.00 - 16.00 น.

      1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565 ช่วงทดสอบผลงานนวัตรรมในย่านนวัตกรรมไซเบอร์เทคระยะเวลา 3 เดือน  

      15 กรกฏาคม 2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการ Co-design รูปแบบงาน Hybrid Event

      สถานที่: Workshop Room, ชั้น 7 ตึกเพกาซัส,  True Digital Park 

      Online:  Zoom Meeting เวลา: 14.00 - 16.00 น.

      4 ตุลาคม 2565 นำเสนอผลงานนวัตกรรมแก้ปัญหาเมือง และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา รูปแบบงาน Hybrid Event 

      สถานที่: Auditorium, ชั้น 6 ตึกเพกาซัส, True Digital Park

      Online: Zoom meeting เวลา 14.00 - 16.00 น.


  คุณสมบัติผู้สมัครของ Startup ที่เข้าร่วมโครงการ  

 • Startup ต้องมีทักษะทาง ธุรกิจ เทคโนโลยี และทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆ

 • Startup ต้องอยู่ในขั้นระดมทุน Pre series A หรือมีผลงาน หรือธุรกิจที่นำไปทดสอบในตลาด กับกลุ่มเป้าหมายแล้ว 

 • ต้องมีการดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 1ปี

 • แนวทางการแก้ปัญหาต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และต้องตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

 • มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3คน 

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ตั้งแต่แรกจนจบ เช่น การทำเวิร์คชอป การรายงานผลการดำเนินงาน การรับคำปรึกษาและประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  

 • มีการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อรองรับมาตรฐานของสินค้าหรือบริการ


  เกณฑ์การตัดสิน  

 1. แนวคิดของนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทดลอง

 2. ความพร้อมของนวัตกรรมในการนำไปทดลองใช้จริงในพื้นที่

 3. ความครอบคลุมของแผนการนำงบประมาณไปใช้

 4. หลักเกณฑ์และวิธีการวัดผลการทดลองนวัตกรรมที่ชัดเจน และครอบคลุม

 5. แผนการขยายและเติบโตของนวัตกรรมในพื้นที่ทดลอง

 6. นวัตกรรมจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านความยั่งยืน


  ผลกระทบที่ต้องคำนึงถึง  

ภายหลังจากการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงปัญหาหลักคือ ผู้คนในย่านมีการว่างงาน ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข สำนักนวัตกรรมแห่งชาติฯ จึงมีจุดประสงค์ที่จะนำนวัตกกรมมาทดลองกับปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาผลงานต้องคำนึงถึงผลกระทบใน 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้

 • ด้านเศรษฐกิจ ผู้คนในพื้นที่ต้องได้รับผลกระทบในทางบวกโดย Startup สามารถใช้ Platform มาต่อยอด เพื่อสร้างประโยชน์และสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 • ด้านสังคม มีการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาภายในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาสการจ้างงานของคนในพื้นที่

 • ด้านความยั่งยืน หลังจากโครงการสิ้นสุดไปแล้วผลงานนวัตกรรมต้องสามารถดำเนินต่อไปได้โดยผู้คนในชุมชน จึงจะต้องมีแนวทางการใช้งานที่ชัดเจนให้ง่ายต่อการนำมาใช้งาน


  สิ่งที่ Startup ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ  

 • เงินสนับสนุนสำหรับทดลองผลงานนวัตกรรมจำนวน 300,000 บาท

 • Co-working space  ที่ True Digital Park สำหรับทำงานทดลองผลงานนวัตกรรมในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม-กันยายน)

 • โอกาสต่อยอดผลงานนวัตกรรมกับโครงการต่าง ๆ ในอนาคต และสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานต่าง ๆ

ข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดงาน 1 ต.ค 2566 (00.00) - 1 ธ.ค. 2566 (00.00)
วันที่รับสมัคร 1 มิ.ย. 2566 (00.00) - 1 พ.ย. 2566 (00.00)
ค่าใช้จ่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักฐานการสมัคร
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (อายุ) ไม่จำกัด
ประเภทผู้ประกอบการ ไม่จำกัด
หมวดธุรกิจของผู้เข้าร่วม ไม่จำกัด
ข้อมูลการติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-017 5555 # 416
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง/หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
1 นางสาวเยาวรัตน์ เกกินะ นักส่งเสริมนวัตกรรม 02-017 5555 # 416 [email protected]

แผนที่

สถานที่จัดกิจกรรม Townhall S, ชั้น 7 ตึกเพกาซัส, True Digital Park
นำทาง
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น