Header Image
ติดต่อเรา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 ที่อยู่ : 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

 
 โทรศัพท์ : 02-017 5555 
 

 
อีเมล์ : [email protected]
 

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานภาคเหนือ ที่อยู่ : ชั้น3 อาคาร B Building Northern Science Park NSP
155 ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

 

 
 โทรศัพท์: 02-017-5555 โทรสาร: 02-017 5566
 

 
อีเมล์ : [email protected]