Header Image
เปิดโลกความยิ่งใหญ่ของศิลปะร่วมสมัยเมืองอุบลกับ “อุบลอาร์ตเฟส 2022 ครั้งที่ 2”
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark
watermark

เปิดโลกความยิ่งใหญ่ของศิลปะร่วมสมัยเมืองอุบลกับ “อุบลอาร์ตเฟส 2022 ครั้งที่ 2” ผ่านปรากฏการณ์งานศิลปะสร้างสรรค์ด้วยแนวคิดนวัตกรรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

NIA ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยพันธมิตรภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กร ผนึกกำลังจัด “นิทรรศการแสดงงานศิลปะเมืองอุบลฯ 2565 (UBON ART FEST 2022)” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับการนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณโรงแรมยู โฮเต็ลแอนด์คาเฟ่ เลียบถนนอุปราช และจุดแสดงงานเครือข่ายศิลปะกว่า 50 จุดทั่วเมืองอุบลฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานศิลปะและศิลปิน วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัยเพื่อชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

.

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและแนวคิดการนำศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นของเมืองอุบลฯ มาสร้างสรรค์งานเทศกาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด พร้อมด้วย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ Pun-Arj Chairatana ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม ในฐานะองค์กรผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ ประธานจัดงาน UBON ART FEST 2022 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในฐานะผู้ริเริ่มการจัดงาน

ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า การจัดงาน “UBON ART FEST 2022” ครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับการนำเสนองานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่งาน Asian’s Innovative Art Festival ครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของ NIA ที่มุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในระดับภูมิภาคภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านนวัตกรรม และสร้างให้เกิดความร่วมมือตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติ สำหรับการจัดงานในปีนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันเชิงระบบเพื่อสร้างมูลค่าและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งบุคลากร งานศิลปะ งานอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำจุดเด่นทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีมาเป็นแก่นในการเชื่อมโยงพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ จะทำให้เกิดการกระตุ้น ต่อยอดการสร้างสรรค์ และนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมในพื้นที่อย่างมีนัยยะสำคัญ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารงานศิลป์ร่วมสมัยให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ถือเป็นงานที่น่าสนใจและอยากเชิญชวนให้เข้ามาร่วมชมงานกัน NIA หวังว่างานนี้จะถูกจัดต่อเนื่อง และกลายเป็นงานประจำปีของจังหวัดอุบลฯ ต่อไป

.

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงงานศิลปะภายในห้องพักโรงแรมในบรรยากาศที่มีศิลปินเจ้าของผลงานเป็นผู้แนะนำผลงาน (Art Hotel Gallery) กว่า 500 ผลงานจากกว่า 50 ศิลปิน อีกทั้งยังมีห้องจัดแสดงผลงานศิลปะของบุคคลที่มีชื่อเสียงเช่น คุณหญิงหมอพรทิพย์ โรจนสุนันท์ คุณกรณ์ จาติกวณิช คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร และอีกหลายท่าน ซึ่งผลงานบางส่วนจะถูกนำไปประมูลเพื่อหารายได้ช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ห้องจัดแสดงศิลปะของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการยกระดับการจัดงานสู่การเป็น Asian’s Innovative Art Festival เป็นครั้งแรกในจังหวัดอุบลฯ การจัดแสดงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบ Live! Performance Show ที่จะได้เห็นการทำงานจริงของศิลปินหลายแขนง ทั้งศิลปะการแกะเทียนในแบบ Universal Wax Carving การแกะสลักน้ำแข็งจากทีมแชมป์โลกคนอุบลฯ การประกวด Art Showpiece ระดับเยาวชน

.

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาและสัมมนา (Art Talk & Workshop) โดยศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ ศิลปิน NFT งานอาหารท้องถิ่นอุบลฯ (Ubon Street Food Art Show) งาน Street Art Market ที่รวบรวมผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสามารถในงานศิลปะมาจำหน่ายสินค้าศิลปะในรูปแบบตลาดงานศิลปะริมถนน การจัดแสดงงานภาพถ่าย “เมืองอุบลฯ” (UBON City Photo Gallery) การจัดแสดงผลงานโมเดลจำลองของกลุ่มสถาปนิกเมืองอุบลฯ การจัดแสดงงานศิลปะแบบ NFT Digital Art Exhibition และการประกวดนิลมังกร NFT Art Design Contest ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่มีเวทีการแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านโจทย์ที่สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของนิลมังกรจากโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยของ NIA รวมถึงการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตที่ประยุกต์ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ จุดประกายความคิดใหม่ไปพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจในศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวจังหวัดอุบลฯ และภาคอีสาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line QRCode

คะแนนโหวต :
ImageImageImageImageImage